ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   หากมีความประสงค์จะย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่ อบต. หรือเทศบาลอื่น จะต้องไปลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ อบต.หรือเทศบาลแห่งใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน