เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารภาษีป้าย   เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ป้าย  ระยะเวลาการชำระภาษี อัตราภาษี การคำนวณอัตราภาษี บทกำหนดโทษ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายนี้

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง