ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)  เข้าระบบ ITAS จาก URLหรือ QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยประเมินด้วยตนเองตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

หมายถึง    บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ  ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร  ผู้อำนวยการ/หัวหน้า  ข้าราชการ/พนักงาน  ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่นำเข้าข้อมูล

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/nf4bmt