สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564  วันที่ 18 มีนาคม 2564  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“ขอให้นำแนวทางการทำงานแบบรวมไทยสร้างชาติ ตามแนวคิดของรัฐบาลไปขยายผลให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เน้นการทำงานเชิงรุก ปรับเปลี่ยนและจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานให้ตอบสนองประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม”

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง