ขอเชิญชวนพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  กำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติหน้าที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  ได้ดำเนินการยกร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว  ดังนั้น  เพื่อให้กระบวนการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด  จึงขอเชิญชวน พนักงานส่วนท้องถิ่น   ผู้รับบริการ  และประชาชน  ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์  (Google Form)   ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ.  (https://www.local.moi.go.th)