แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

ด้วยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  ครั้งที่ 5/2564  ในวันที่ 16 เมษายน 2564  เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564   โดยการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และปรับมาตรการควบคุมโรค  ได้มีมติห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆ  ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค  ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ตั้งแต่วันที่  19  – 30  เมษายน  2564   เป็นเวลา  10 วันทำการ  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง