ให้เจ้าบ้านหรือผู้ดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแลสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

           องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่  2098/2564  ลงวันที่ 30 เมษายน 2564  เรื่อง  ให้เจ้าบ้านหรือผู้ดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแลสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  โดยมีรายละเอียดดังนี้
             ให้เจ้าบ้าน ผู้ดูแลบ้าน ผู้ควบคุมดูแลสถานประกอบการ แจ้งการเข้าพักของผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดลพบุรีจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแเดง) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ภายใน 3 ชั่วโมง หรือทันที่ที่ทำได้
ช่องทางการแจ้ง
        – แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต. อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพสต.)
        – แจ้งทางโทรศัพท์
        – แจ้งเป็นหนังสือ
        – แจ้งทางโทรสาร
        – แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (Email) หรือ แอปพลิเคชั่น หรือสื่อสังคมออนไลน์
‼หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท‼