คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2097/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

           องค์การบริหารส่วนตำลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2097/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รายละเอียดดังนี้