คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2366/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว