คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2389/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่