คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2400/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเป็นการชั่วคราว