ขอเชิญประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

อบต.มุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์  เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)  เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ร่วมกับประชาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   ในวันอังคารที่  1  มิถุนายน  2564  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์