การปฏิบัติตัวของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดลพบุรี   ที่กลับมาจาก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ ดังนี้