รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย  เศษอาหาร สารพิษ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาน้ำเน่าเสีย  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแหล่งน้ำ  รวมทั้งมีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  เพียงเท่านี้จะช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสารพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัยสำหรับทุกคน