ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1   ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  จำนวน   1  อัตรา
  2. ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  จำนวน  1  อัตรา

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์ที่จะขอโอนสามารถยื่นคำร้องขอโอน พร้อมจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ดังนี้

  1. คำร้องขอโอนจากต้นสังกัด
  2. หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกัด
  3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
  4. สำเนาบัตรประวัติ (ก.พ.7)
  5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

โดยยื่นเอกสารที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 036-798253  ในวันและเวลาราชการ