ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.มุจลินท์  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้