ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564   บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เขตเลือกตั้งที่  1 – 9   และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังนี้