นโยบายไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

                        องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีนโยบายไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)   เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  สร้างค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ  รายละเอียดดังนี้