ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามความในข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย