ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้เสนอร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ​2561-2563 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 16 และข้อ 18 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้มีมติเห็นชอบร่างฯ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลังฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย