บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565

อบต.มุจลินท์ ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) โดยแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษี สำหรับใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่เว็บไซต์ของ อบต.มุจลินท์และบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.มุจลินท์ ทั้งนี้ อบต.ได้ดำเนินการประกาศประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง