การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนงานบริการประชาชนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ​ 2562

อาศัยตามอำนาจ มาตรา 38 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงออกประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย