กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

อาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 226, 227, 228, 229, 230 และ 232 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงขอประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ