การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนทราบ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และร่วมติดสินใจในการกำหนดแนวทางร่วมกับหน่วยงานราชการ สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตามความต้องการของประชาชน จึงจัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 5 ช่องทาง โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง