ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอประกาศให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายในกำหนดเวลาและสถานที่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้