ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลมุจลินท์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ซึ่งเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485 และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหที่ประเมินเรียกเก็บพิจารณาอุทธรณ์และเร่งรัดโรงเรือน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 จึงประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562