ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   ดังนั้น  เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 17   เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน   จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์  เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล  เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  แจ้งปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา  ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00 น.   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์