ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกการใช้ภาชนะโฟม

ขอเชิญชวนประชาชน  ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก และเลิกการใช้ภาชนะโฟม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  และยังเป็นการเพิ่มปริมาณขยะ  ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม   ดังนั้น  ประชาชนจึงควรลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟม  หันมาใช้ภาชนะ  เช่น ปิ่นโต วัสดุธรรมชาติในการบรรจุอาหาร หรือถุงผ้าในการใส่สิ่งของต่างๆ