รณรงค์เชิญชวนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดลดผลกระทบภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดลดผลกระทบภัยแล้ง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด  ควรปิดน้ำหลังเลิกใช้งาน สอดส่องดูแล ตรวจสอบระบบเดินน้ำภายในบ้าน อาคาร หากพบว่าชำรุด เสื่อมสภาพ ควรซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ไม่เกิดการสิ้นเปลือง และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำให้เพียงพอ สำรองไว้ใช้ อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักแก่ประชาชน ในการดูแล รักษา ซ่อมสร้างภาชนะเก็บน้ำให้ถูกสุขลักษณะ  ปิดมิดชิด  ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งแล้ว ยังช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้