รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด