รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์  ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่สร้างผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ  และได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่