กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

เนื่องในวันเข้าพรรษาทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  ในปี พ.ศ.2565  วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565   ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้จัดกิจกรรม “วันงดสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงวันเข้าพรรษา   อบต.มุจลินท์  จึงขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ผ่านระบบลงนามออนไลน์  ดังนี้  (1) Application Smart อสม.  (2)  เว็บไซต์ อสม.com    (3) เว็บไซต์ Stopdrink.com