การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดีินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 ด้วยสถานการณ์เกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม จึงเห็นควรประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง