ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อขอชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์มาติดต่อขอชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดตามป้ายประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว หรือทางเว็บไซต์ อบต.มุจลินท์ ติดต่อขอชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดตามป้ายประชาสัมพันธ์