บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2565 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย