ขอเชิญประชาชนผู้เคยมารับบริการหรือมาติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA)  โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตาม  QR Code ด้านล่างนี้ หรือทางลิงค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/nf4bmt

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก”  หมายถึง  บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่งหรือได้รับผลกระทบจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

      ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก