ขอเชิญชวนบุคลากรของ อบต.มุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอเชิญชวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA)  โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตาม  QR Code ด้านล่างนี้ หรือทางลิงค์  https://itas.nacc.go.th/go/iit/nf4bmt

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” หมายถึง  บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ  ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565)