ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตจังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ “ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี”
          ด้วยปรากฎว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มักจะเกิดการเผาในที่โล่งเป็นประจำ โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จากดาวเทียมระบบ VIIRS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก ก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นควันจากการเผา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
          จังหวัดลพบุรี จึงได้มีการประกาศ เรื่องห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควันและลดมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้น
          อบต.มุจลินท์ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนตำบลมุจลินท์ทุกท่าน งดทำการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอยในช่วงเวลาดังกล่าว
          กรณีหากพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมายให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ เพื่อทราบ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป