กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล

        อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องแนบท้ายนี้ (แยกตามงานในแผนอัตรากำลัง 3 ปี)
  • งานบริหารทั่วไป

– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

– พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

– การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

  • งานสวัสดิการสังคม

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ พ.ศ.2560

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

– ระเบียบการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548

– หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553

– หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

– หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561

– หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

– หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังฃีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552

– หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังฃีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

– หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังฃีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

– หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังฃีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

  • งานการเจ้าหน้าที่

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542

– พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

– ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565

  • งานสาธารณสุข

– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535

  • งานพัฒนารายได้

– ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562

– พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  • งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง