คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

       องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  “คู่มือสำหรับประชาชน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ใช้เป็นแนวทางในการติดต่อขอรับบริการจาก อบต.มุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ลดระยะเวลาการขอรับบริการและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  เป็นการเปิดเผยขั้นตอน และระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้