ประกาศเจตนารมณ์นโยาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

                องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์    ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   และเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ในนามผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอประกาศเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติราชการว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน  ไม่รับของขวัญ และของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”   จึงประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง