ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และนายอำเภอท่าวุ้งได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป   ซึ่งข้อบัญญัตินี้  ถือเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี  2566  ของ อบต.มุจลินท์  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้