ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

อบต.มุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ในวันอาทิตย์ที่  14  พฤษภาคม  2566   ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.   ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่  และวันเลือกตั้งล่วงหน้า  ในวันอาทิตย์ที่  7  พฤษภาคม 2566   โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้  ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน  2566  เป็นต้นไป จากช่องทางต่างๆ คือ ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้งศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์  ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6) กรณีไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

สำหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์  สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิวันที่เลือกตั้ง จังหวัดและเขตที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1444