ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ 22  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดประชุมร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน   จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์  เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  ในวันที่ 9 พฤษภาคม  2566  เวลา  10.00 น.   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์