รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอตามนโยบายของรัฐบาล  เช่น  การปั่นจักรยานเพื่อไปจับจ่ายซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน  การเดินหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียน  เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ลดอัตราการเจ็บป่วย ภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆ  ลดการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ลดการใช้น้ำมันเชือเพลิง  ลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง  เป็นต้น