ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาทุกชนิด และร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัย

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ลักษณะอากาศของประเทศไทย จะมีความแห้งแล้ง มีลมกระโชกแรง ซึ่งอาจเกิดอัคคีภัยและไฟลามทุ่งได้ โดยการเกิดอัคคีภัยในแต่ละครั้ง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาหญ้าในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ส่วนบุคคล เพื่อลดมลภาวะทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขอให้กำจัดวัตถุที่อาจเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน หรือที่พักอาศัยและการทิ้งก้นบุหรี่ที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นการเกิดเพลิงไหม้ให้รีบแจ้ง อบต.มุจลินท์ทันที

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนเผาหญ้าหรือวัชพืชทางการเกษตรทั้งในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ส่วนบุคคล จะมีโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560