แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง