ประกาศสภา อบต.มุจลินท์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน  4 สมัย  ดังต่อไปนี้

สมัยที่ 1  เริ่มตั้งแต่ วันที่  10 – 24  มกราคม   2565   มีกำหนด  15  วัน

สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่ วันที่  17 – 31  พฤษภาคม  2565  มีกำหนด 15 วัน

สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่ วันที่  15 – 29  สิงหาคม  2565    มีกำหนด 15 วัน

สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่ วันที่  15 – 29  ธันวาคม  2565    มีกำหนด 15 วัน

และกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566  สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  – 15 กุมภาพันธ์  2566

รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้