ประกาศสภา อบต.มุจลินท์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2565  ในระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ฺ  รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้