ประกาศสภา อบต.มุจลินท์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2565  ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ศ.2565  ในระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ฺ  รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้